Sessies

Voortgang Burgermeetnet RTHA n.a.v. sessie 2 – locatiebepaling

Tijdens de Burgermeetnet sessie 3 –  platform BMN hebben aanwezigen hun interesse getoond in de voortgang van de activiteiten die voortvloeien uit sessie 2. Dit gaat over de locatiebepaling van de meetapparatuur voor het Burgermeetnet. De uitvoerder van dit project is de DCMR Milieudienst.
Hieronder volgt een overzicht van de uitgevoerde en lopende activiteiten:

1. Locatie-inspectie DCMR-experts
Voorafgaand aan de sessie van 14 maart heeft een team van DCMR-experts de meeste aangewezen locaties geïnspecteerd. Op basis van deze inspectie lijkt het erop dat deze locaties geschikt zijn voor het plaatsen van meetapparatuur. De komende weken zal er aanvullend onderzoek worden uitgevoerd.

2. Contact bewoners Zevenhuizen en Schiedam
Er is contact gelegd met bewoners die interesse hebben in het plaatsen van meetapparatuur in de genoemde gebieden. Een vergadering staat gepland om samen met geïnteresseerde bewoners te beslissen waar de meetlocatiepunten precies moeten komen.

3. Vaste meetlocaties centrum  Rotterdam
 Voor de type 1 vaste meetlocaties in het centrum van Rotterdam heeft DCMR contact opgenomen met de verantwoordelijken per locatie. In de wijk Hillegersberg-Schiebroek is specifiek gesproken met de beheerder van het gebouw genaamd ‘De Pyramide’. Bewoners uit Hillegersberg-Schiebroek hebben tijdens sessie 2 en 3 aangegeven dat zij deze locatie geschikt vinden.

4. Type 2 meetapparatuur
De benodigde type 2 meetapparatuur voor het project is inmiddels ontvangen en bevindt zich in de opslag van DCMR Milieudienst Rijnmond. Momenteel moeten de statieven en enkele accessoires nog worden besteld. Dit zal gebeuren zodra duidelijk is op welke wijze de meetapparatuur het beste op elke locatie kan worden bevestigd. Deze informatie wordt op korte termijn verwacht

Derde sessie Burgermeetnet RTHA

Inzicht verwachtingen platform BMN
Tijdens het eerste deel van de sessie hebben de aanwezigen hun wensen en verwachtingen met betrekking tot het platform beschreven. Hieronder volgen de belangrijkste verwachtingen en voorwaarden die tijdens de rondvraag zijn genoemd:

 1. Het platform moet intuïtief en gemakkelijk toegankelijk zijn via mobiele apparaten, desktops en laptops.
 2. Het platform moet zo worden ingericht dat kwetsbare doelgroepen (zoals slechtzienden en digibeten) weinig hinder ondervinden bij het navigeren, inzien van data en gebruik van de monitoringstoepassingen.
 3. Het is van groot belang dat het platform juiste en vergelijkbare data weergeeft. Vergelijking van gegevens moet plaatsvinden op een manier die vergelijkbaar is met die van bevoegde instanties. Het gezegde “appels met appels vergelijken” is tijdens de sessie meerdere keren benadrukt.
 4. Het dashboard moet eenvoudig en overzichtelijk zijn, zodat gebruikers gemakkelijk kunnen navigeren. Tegelijkertijd moeten technisch georiënteerde deelnemers gedetailleerde gegevens kunnen downloaden en inzien achter de vereenvoudigde weergaven. Verschillende aanwezigen hebben aangegeven dat ze toegang willen tot deze gegevens om deze te kunnen verifiëren.
 5. Meldingen van geluidsoverlast: Sommige aanwezigen benadrukten het belang van een eenvoudige manier om geluidsoverlast te melden via het Burgermeetnet-dashboard. Anderen gaven aan dat het platform niet alleen voor meldingen moet dienen, maar ook als een plek waar real-time relevante informatie kan worden afgelezen en vragen kunnen worden gesteld. Er zal een duidelijke knop of link zijn waarmee gebruikers geluidsoverlast kunnen melden.
 6. Visueel aantrekkelijk en overzichtelijk: Het platform moet visueel aantrekkelijk zijn en tegelijkertijd niet te veel irrelevante informatie tonen. Zo blijft het overzichtelijk waar elke grafiek, tabel en kaart voor staat.
 7. Toegang zonder account en wachtwoord: Gebruikers moeten zonder account en wachtwoord toegang hebben tot het platform om informatie te bekijken.
 8. Inzicht in metingen en beleving: Het platform moet het mogelijk maken om metingen en belevingen inzichtelijk te maken.
 9. Contact met andere deelnemers en relevante contactpersonen: Gebruikers moeten via het platform in contact kunnen staan met andere deelnemers en relevante contactpersonen.
 10. Volgen van vragen, apparatuur informatie en voortgang: Via het online platform moet het mogelijk zijn om vragen te volgen, informatie over de apparatuur te raadplegen, verslagen, presentaties en nieuws te volgen over de voortgang van het Burgermeetnet RTHA.

Belangrijke informatie weergave platform BMN
Tijdens de invuloefening en het gesprek in het tweede deel van de sessie hebben de aanwezigen een top 10 opgesteld met informatie zij belangrijk vinden om terug te zien op het platform. Per persoon zijn de top 3 punten kort besproken. Hieruit kwamen de volgende belangrijke aspecten naar voren die aanwezigen graag op het platform zien. Op dit moment is deze informatie nog niet gerangschikt vanwege een gebrek aan voldoende ingevulde formulieren.

 1. Piekbelasting: De meeste aanwezigen gaven aan dat het prioriteit heeft om de piekbelasting weer te geven.
 2. Type vliegtuigen: We moeten informatie tonen over welke vliegtuigen er overvliegen (kaartweergave).
 3. Aantal vliegtuigen: Het aantal vliegtuigen is een belangrijk gegeven.
 4. Geluidscontouren: Inzicht in de geluidscontouren is relevant.
 5. Jaargetijde, weer en windrichting: Deze factoren moeten worden meegenomen.
 6. Links naar vergelijkbare data/informatie van andere platforms: Het tonen van vergelijkbare informatie van andere bronnen is nuttig.
 7. Gemiddelde geluidswaarden per dag/week, etc..

Daarnaast zijn er enkele voorstellen gedaan om het platform gebruiksvriendelijker te maken:

 • Toevoegen van een AI-assistent: Een AI-assistent die relevante informatie biedt.
 • Zoekbalk: Een zoekbalk om snel antwoorden op vragen te vinden.

Overige besproken onderwerpen

 1. Vragen over Casper-software
  Sommige aanwezigen uitten weinig vertrouwen in Caspar als leverancier van de software. Ze benadrukten dat de gegevens van Caspar niet altijd betrouwbaar zijn. Een voorbeeld dat werd genoemd, is dat vluchten niet altijd zichtbaar zijn. DCMR heeft echter aangegeven dat de gebruikte gegevens afkomstig zijn van officiële bronnen en dat er weinig tot geen onderscheid bestaat tussen de verschillende softwarepakketten die kunnen worden gebruikt. Desondanks wil DCMR graag in gesprek blijven met aanwezigen om eventuele zorgen weg te nemen bij degenen die twijfelen aan de informatie.
 2. Belevingsonderzoek
  Tijdens de sessie is gepeild of deelnemers interesse hebben in een belevingsonderzoek naast het project Burgermeetnet RTHA. In de komende sessie zal meer informatie worden gedeeld over wat dit onderzoek inhoudt. Hoewel aanwezigen interesse hebben in het belevingsonderzoek, willen zij op dit moment eerst metingen uitvoeren met de meetapparatuur en het platform inrichten. Dit om een gebrek aan focus in het project te voorkomen. Na de zomervakantie wordt opnieuw gepeild of er voldoende ruimte is om het belevingsonderzoek naast het project Burgermeetnet RTHA te starten.
 3. Vervolgsessie voor platforminrichting
  Tijdens sessie 3 is duidelijk geworden wat het BMN-platform nodig heeft. Alle aanwezigen zijn het erover eens dat er een verdiepingsslag nodig is met een kerngroep om tot resultaten te komen. Daarom is er een vervolgsessie voor platformontwikkeling gepland met een groep van 4-8 personen, inclusief DCMR-experts. Deze sessie zal plaatsvinden via een online vergadering op 11 april van 19.00 tot 21.00 uur.

De presentatie gegeven tijdens de derde sessie vindt u hier.

Tweede sessie Burgermeetnet RTHA

Op 25 januari om 19.00 uur vond de tweede sessie van het Burgermeetnet RTHA plaats. Het doel van deze sessie - de locatiebepaling van de meetapparatuur - is behaald.

Locatiebepaling meetapparatuur
Tijdens de sessie is besloten in welk gebieden de verschillende typen meetapparatuur voor het Burgermeetnet RTHA geplaatst zullen worden. De exacte locaties zijn nog niet definitief en aanvullende gesprekken zijn gepland om deze te bepalen. De geselecteerde gebieden zijn te vinden in bijlage 1

Inspectie en dialoog op locatie
In de komende maanden zullen DCMR-geluidsexperts de gekozen locatiepunten inspecteren. Als er meerdere geïnteresseerden in een bepaald gebied zijn, zullen zij gezamenlijk beslissen waar de meetapparatuur geplaatst zal worden. DCMR zal deze gesprekken faciliteren. 

Interesse in niet geclassificeerde meetapparatuur
Er is discussie over de toegevoegde waarde van een lagere klasse of niet geclassificeerde meetapparatuur. Ondanks de voorkeur voor apparatuur die aan bepaalde kwaliteitscriteria voldoet, is er interesse in voor goedkope meetapparatuur ter ondersteuning van klasse 1 en klasse 2 meetapparatuur.

Bewoners benoemen vertrouwen data DCMR en tevredenheid verloop sessie
De meeste betrokken bewoners vertrouwen de door DCMR gedeelde data en zijn tevreden met het inzicht dat de sessie heeft geboden.

Vervolgsessie
De volgende sessie van het burgermeetnet vindt plaats op donderdag 14 maart om 19.00 uur. Tijdens deze sessie zal er met de deelnemers in gesprek worden gegaan over hoe het online platform voor het Burgermeetnet RTHA het best kan worden ingericht. Er zal worden besproken welke data gemonitord moet worden en hoe deze informatie weergegeven zal worden.

Meer informatie kunt u vinden onder menu item documenten waarin de powerpoint presentatie en de bijlage terug kunt vinden.


Eerste sessie Burgermeetnet RTHA